Giltighet och vistelsens längd för visumet för Indien

Hitta svaren på dina frågor om giltighetstid och vistelsetid för din visering i Indien och om förlängning eller förnyelse av den.

Ansök om visum för Indien! Ta reda på mer
Giltighetstid för visum till Indien

När du planerar en resa till Indien är det viktigt att du bekantar dig med landets inrese- och uppehållskrav. Bland dessa villkor är visumets giltighetstid och den tillåtna vistelsetiden av avgörande betydelse. Att förstå giltigheten för ditt visum för Indien och den tillåtna vistelsetiden är avgörande för att undvika eventuella olägenheter under din resa. Genom att följa dessa regler kan du se till att du följer indisk lagstiftning och undvika eventuella problem när du anländer till eller lämnar landet. Det är därför viktigt att du förstår vilka uppgifter om giltighetstid och vistelsetid som gäller för ditt indiska visum. På den här sidan ska vi titta närmare på giltigheten för det indiska visumet, dvs. den period under vilken det anses vara juridiskt giltigt. Vi kommer också att titta på den tillåtna vistelsetiden, dvs. hur länge du får stanna i Indien på ditt visum. Dessutom kommer vi att ge information om förfarandet för att förlänga eller förnya din vistelse om det behövs. Slutligen kommer vi att dela med oss av praktiska tips om hur man följer de indiska viseringsreglerna.

 

Hur länge är ett visum giltigt för Indien?

Giltighetstiden för ett visum för Indien avser den period under vilken visumet anses vara juridiskt giltigt för inresa i landet. Det är viktigt att notera att viseringens giltighet inte motsvarar den tillåtna längden på vistelsen i Indien, utan snarare den period under vilken du kan använda viseringen för att resa in i landet.

Indien erbjuder olika typer av visum beroende på arten och syftet med din resa. De vanligaste visumtyperna är turistvisum, affärsvisum, studentvisum samt andra specifika visumtyper som arbetsvisum, medicinska visum etc.

 • Turistvisum: Turistvisumet för Indien är i allmänhet giltigt i 6 månader från utfärdandedatumet. Detta innebär att du måste resa in i Indien inom 6 månader från det att ditt turistvisum utfärdats. När du har rest in i landet avgörs den tillåtna vistelsetiden av de särskilda reglerna för turistvisumet.
 • Affärsvisum: Giltighetstiden för affärsvisum för Indien varierar beroende på specifika affärsbehov. I allmänhet utfärdas affärsvisum för perioder på mellan 6 månader och 1 år, med möjlighet till förlängning beroende på omständigheterna.
 • Studentvisum : Studentvisum för Indien är i allmänhet giltiga under hela studieprogrammet, med ytterligare en period för praktik eller placering efter studierna. Giltighetstiden för studentvisumet kan variera beroende på hur länge det utbildningsprogram som du är inskriven på varar.
 • Andra särskilda typer av visum: Andra särskilda typer av visum, t.ex. arbetsvisum, medicinska visum, forskningsvisum etc., har särskilda giltighetsperioder som fastställs beroende på resans art och syfte.

Det är viktigt att betona att giltighetstiden för ditt visum inte automatiskt avgör hur länge du får stanna i Indien. Vistelsens längd kommer att anges på ditt visum eller bestämmas av de indiska reglerna och myndigheterna vid din ankomst.

Ansök om visum för Indien!

Hur länge kan jag stanna på ett indiskt visum?

Den tillåtna vistelsetiden avser den tid du får vistas i Indien på ditt visum. Denna period bestäms av de särskilda regler som gäller för varje typ av visum och kan variera beroende på skälet till din resa, t.ex. turism, affärer, studier osv.

 • Turistvisum: Den tillåtna vistelsetiden för ett turistvisum i Indien varierar i allmänhet från 30 dagar till 180 dagar, beroende på de indiska myndigheternas beslut. Du kan kontrollera den exakta längden på ditt visum eller konsultera den officiella informationen för att ta reda på vilka regler som gäller.
 • Affärsvisum: Hur lång vistelse som är tillåten för ett affärsvisum i Indien bestäms ofta av specifika affärsbehov. Den kan variera från några veckor till flera månader. Det är viktigt att notera att den tillåtna vistelsetiden kan skilja sig från visumets totala giltighetstid. Det är tillrådligt att läsa reglerna för affärsvisum för att ta reda på den exakta tillåtna längden.
 • Studentvisum : För studentvisum i Indien är den tillåtna vistelsetiden i allmänhet kopplad till hur länge ditt studieprogram pågår. Den kan också omfatta en period av praktik eller forskning efter studierna. Det är viktigt att du kontrollerar de särskilda villkoren för ditt studentvisum för att ta reda på den exakta längden på den tillåtna vistelsen.
 • Andra typer av särskilda viseringar: Andra typer av särskilda viseringar, t.ex. arbetsviseringar, medicinska viseringar, forskningsviseringar etc., har särskilda tillåtna vistelselängder beroende på resans art och syfte. Närmare uppgifter om vistelsens längd anges i de regler och villkor som gäller för respektive visering.

Ansök om visum för Indien!

Förfarande för att förlänga vistelsen eller förnya viseringen

Om du vill förlänga din vistelse i Indien utöver den första period som ditt visum tillåter, eller om du behöver förnya ditt visum, är det viktigt att du känner till vilka alternativ som finns. Alternativen för förlängning eller förnyelse kan variera beroende på vilken typ av visum du har.

Förfarandet för att förlänga eller förnya din visering för Indien kan vara komplicerat och kräver ofta planering i förväg. Här är de allmänna stegen att följa:

 • Kontrollera regler och villkor: Läs officiell information och myndigheternas resurser för att ta reda på vilka särskilda regler och villkor för förlängning eller förnyelse som gäller för din typ av visum.
 • Förbered nödvändiga handlingar: Samla ihop de handlingar som krävs, t.ex. ansökningsblanketten för förlängning/förnyelse, ditt pass, ett nytaget foto, bevis på tillräckliga medel osv. Se till att du bifogar alla begärda handlingar enligt de angivna specifikationerna.
 • Skicka in ansökan: Skicka in din ansökan om förlängning eller förnyelse av visum till de behöriga myndigheterna. Detta kan göras via ett centrum för viseringsansökningar eller ett utsett immigrationskontor. Se till att du håller tidsfristerna för inlämning och följer de särskilda anvisningarna för processen.
 • Vänta på beslutet: När du har skickat in din ansökan måste du vänta på de behöriga myndigheternas beslut. Handläggningstiden kan variera beroende på arbetsbelastningen och vilka administrativa förfaranden som pågår.
Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Villkoren för att förlänga din vistelse i Indien beror på vilken typ av visum du har. I allmänhet måste du lämna in en ansökan om förlängning till den indiska immigrationsmyndigheten innan ditt ursprungliga visum löper ut. Du måste kunna styrka att du har ett legitimt behov av att stanna i Indien, t.ex. medicinska, yrkesmässiga eller personliga skäl. Det är tillrådligt att kontrollera de särskilda regler som gäller för din typ av visum och att följa de fastställda förfarandena.

I allmänhet är det inte möjligt att förnya ett visum när det har gått ut. Du måste lämna Indien och ansöka om ett nytt visum från ditt ursprungsland eller från ett grannland. Det är viktigt att du respekterar giltighetstiden för ditt visum och inte stannar för länge. Om du behöver stanna längre i Indien bör du ansöka om förlängning innan ditt visum går ut.

Nej, den tillåtna vistelsetiden kan variera beroende på typ av visum. Till exempel varierar turistvisum i allmänhet från 30 dagar till 180 dagar, medan affärsvisum kan tillåta längre vistelser beroende på specifika affärsbehov. Studentvisum är ofta kopplade till studieprogrammets längd, med en ytterligare period för praktik eller forskning efter studierna. Varje typ av visum har sina egna regler och villkor för hur länge vistelsen får vara.