Frågor

Fylla i frågor på ESTA-formuläret på rätt sätt

Ta reda på hur du fyller i varje avsnitt i ESTA-formuläret korrekt och undviker vanliga misstag.

Ansök om ESTA online! Läs mer på
Frågor om ESTA

När du planerar en resa till USA är ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ett viktigt steg som du inte får glömma bort. Detta elektroniska formulär spelar en avgörande roll när det gäller att godkänna viseringsfria resor till USA. Därför är det viktigt att fylla i frågorna på ESTA-blanketten korrekt. Ett fel eller en försummelse kan leda till komplikationer vid erhållandet av ESTA och potentiellt äventyra din resa. På den här sidan guidar vi dig i hur du ska besvara frågorna i ESTA-formuläret korrekt och konsekvent, så att du kan undvika problem och snabbt få ditt elektroniska resetillstånd. Om du förstår vikten av varje fråga och tillhandahåller korrekt och aktuell information kan du navigera i ESTA-processen med förtroende. Följ våra tips och råd om hur du fyller i ESTA-formuläret korrekt och gör dig redo för en problemfri resa till USA.

Ansök om ESTA online!

De olika delarna av ESTA-ansökningsformuläret :

ESTA-blanketten har flera avsnitt och frågor som du måste förstå för att kunna fylla i din ansökan om elektronisk reseauktorisation på rätt sätt. Här finns en detaljerad förklaring av de viktigaste avsnitten i formuläret och tips för att förstå de termer som används och den information som krävs:

 

Personlig information

Detta avsnitt handlar om dina personuppgifter som namn, födelsedatum, kön, nationalitet, adress, passnummer osv. Se till att du anger dessa uppgifter exakt som de står i ditt pass.

Tips: Ta dig tid att kontrollera dina personuppgifter noggrant innan du skickar dem. Fel i detta avsnitt kan leda till att din ansökan avslås.

 

Information om resor

I det här avsnittet ska du ange dina reseuppgifter, t.ex. flygbolag, flygnummer, kontaktpunkt i USA etc. Var noggrann när du anger denna information för att undvika förvirring. Var noggrann när du lämnar denna information för att undvika förvirring.

Tips: Innan du fyller i det här avsnittet ska du se till att du har alla detaljer om din resplan till hands.

 

Hälsa och brottshistoria

I detta avsnitt kommer du att få frågor om din hälsa och din brottshistoria. Var ärlig och ge korrekt information. Att svara felaktigt eller vilseledande kan få allvarliga konsekvenser.

 

Tips för att fylla i frågorna i ESTA-formuläret på rätt sätt:

När du fyller i ESTA-blanketten är det viktigt att du besvarar frågorna korrekt och konsekvent. Här är några praktiska tips som hjälper dig att fylla i frågorna i ESTA-formuläret korrekt och maximera dina chanser att snabbt få ditt elektroniska resetillstånd:

 • Läs varje fråga noggrant: Ta dig tid att läsa varje fråga noggrant innan du svarar. Se till att du förstår vad som efterfrågas innan du anger dina uppgifter.
 • Var exakt och kortfattad: Ge korrekt, fullständig och aktuell information i dina svar. Undvik approximationer eller antaganden. Se till att de uppgifter du lämnar stämmer överens med din nuvarande situation.
 • Använd begripliga termer: Använd ett tydligt och enkelt språk när du svarar på frågor. Undvik tekniska eller juridiska termer om du inte är säker på deras exakta innebörd.
 • Lämna inga tomma fält: Se till att du svarar på alla obligatoriska frågor i formuläret. Lämna inga fält tomma om det inte uttryckligen anges.
 • Ljug inte och undanhåll inte information: Svara ärligt och sanningsenligt på alla frågor. Ljug inte och undanhåll inte information, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser, bland annat att din ESTA-ansökan avslås.
 • Kontrollera de relevanta dokumenten innan du svarar: Om du behöver lämna specifik information, t.ex. resedatum eller flygnummer, ska du se till att du har de relevanta dokumenten till hands innan du fyller i formuläret.
 • Kontrollera dina svar: Innan du skickar in din ansökan bör du ta dig tid att kontrollera dina svar noggrant. Se till att de är korrekta, konsekventa och väl stavade.

Ansök om ESTA online!

Hur besvarar jag specifika frågor på ESTA-formuläret?

ESTA-blanketten har särskilda frågor som kan kräva särskild uppmärksamhet när du fyller i den. Här följer en genomgång av de frågor som ofta ställs i ESTA-formuläret och råd om hur du kan besvara dem på rätt sätt:

 • Resehistorik: I ESTA-formuläret kan du bli ombedd att lämna uppgifter om dina tidigare resor till USA eller andra länder. Var noga med att ange alla länder du har besökt, tillsammans med motsvarande datum. Om du har svårt att komma ihåg exakta uppgifter kan du konsultera dina gamla pass eller resehandlingar för att få hjälp med att lämna korrekta uppgifter.
 • Uppgifter om din anställning: I ESTA-formuläret kan du bli ombedd att lämna uppgifter om din nuvarande eller tidigare anställning. Ange tydligt din yrkestitel, företagets namn och lämpliga kontaktuppgifter. Om du är arbetslös ska du vara öppen med din nuvarande situation.
 • Hälsofrågor: ESTA-formuläret kan innehålla frågor om ditt hälsotillstånd, inklusive smittsamma sjukdomar eller medicinska tillstånd som kan utgöra en risk för folkhälsan. Svara ärligt på dessa frågor och ge korrekt information. Var ärlig och öppen om ditt hälsotillstånd.
 • Andra specifika frågor: ESTA-formuläret kan innehålla andra specifika frågor, t.ex. om tillhörighet till terroristgrupper, tidigare brottmålsdomar osv. Svara på dessa frågor på lämpligt sätt och lämna korrekt och fullständig information.

Ansök om ESTA online!

Misstag att undvika när du fyller i ESTA-ansökningsformuläret :

När du fyller i ESTA-formuläret är det viktigt att undvika några vanliga misstag som kan leda till förseningar eller avslag på din ansökan. Här är några vanliga misstag och tips om hur du kan undvika dem:

 • Skriv- och stavfel: Ett av de vanligaste misstagen är att göra skriv- och stavfel i den information som lämnas. Dessa fel kan orsaka problem när dina uppgifter kontrolleras. Ta dig tid att kontrollera varje svar noggrant innan du skickar in formuläret.
 • Motstridiga svar: Det är viktigt att svara konsekvent på alla frågor i formuläret. Motstridiga svar kan leda till förvirring eller misstankar när din ansökan granskas. Se till att dina svar är konsekventa i alla delar av formuläret.
 • Utelämnande av relevant information: Det är viktigt att du lämnar alla uppgifter som krävs på ESTA-blanketten. Om du inte lämnar viktig information kan det leda till att din ansökan avslås. Var noga med att besvara alla obligatoriska frågor och lämna fullständiga och korrekta uppgifter.
 • Felaktiga svar: Det är viktigt att du lämnar sanningsenliga och korrekta svar i ESTA-formuläret. Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller information kan det leda till allvarliga rättsliga konsekvenser. Var ärlig och öppen i dina svar.
 • Du kontrollerar inte dina svar: Innan du skickar in din ansökan ska du noggrant kontrollera alla svar som du har lämnat. Se till att de är korrekta, konsekventa och uppfyller kraven i ESTA-formuläret. En noggrann kontroll kan hjälpa till att upptäcka och korrigera eventuella fel.
Har du några funderingar?

Ta reda på om din fråga redan har besvarats i listan nedan

Om du har gjort ett misstag när du besvarat frågorna i ESTA-formuläret är det viktigt att du rättar till det innan du skickar in din ansökan. Misstag kan leda till att din ansökan försenas eller avslås. Se till att kontrollera alla dina svar noggrant och rätta dem vid behov innan du skickar in blanketten.

Det är viktigt att du svarar korrekt på frågorna i ESTA-formuläret. Felaktiga eller inkonsekventa svar kan leda till problem vid granskningen av din ansökan och kan till och med leda till att din ESTA-ansökan avslås. Det är viktigt att vara uppmärksam, att förstå de frågor som ställs och att ge korrekta och sanningsenliga svar.

I de flesta fall är det inte nödvändigt att lämna ytterligare information för att stödja dina svar på ESTA-formuläret. Det är dock viktigt att du svarar ärligt och korrekt på alla frågor. Om ESTA-myndigheterna har några tvivel eller farhågor om dina svar kan de kontakta dig för att få ett förtydligande eller ytterligare dokumentation.